15.09.2023.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca LAZAR NEŠIĆ AD SUBOTICA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 412 običnih akciju nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSLNSUE58074, izdavaoca LAZAR NEŠIĆ AD SUBOTICA (MB: 08008906), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.