30.11.2020.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TERMIKA-BEOGRAD a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora izdavaoca «TERMIKA-BEOGRAD» a.d. Beograd od 07.02.2020. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca «TERMIKA-BEOGRAD» a.d. Beograd od 17.11.2020. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Komercijalna banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «TERMIKA-BEOGRAD» a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TERMIKA-BEOGRAD a.d. Beograd.pdf