19.04.2017.

Promena nominalne vrednosti akcija izdavaoca "Doža Đerđ" a.d. Bačka Topola

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PROMENI NOMINALNE VREDNOSTI
HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio promenu nominalne vrednosti 65.157 akcija izdavaoca „DOŽA ĐERĐ“ a.d. Bačka Topola (JMB:08056757) sa 1.000,00 dinara na 11.221,00 dinara po akciji sa CFI kodom i ISIN brojem: ESVUFR, RSDOZAE25521, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.