05.12.2023.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA AD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 355.803 običnie akcije nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSDMAKE54485 izdavaoca DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA AD (MB: 17064134), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.