11.09.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca AERODROM NIKOLA TESLA AD Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu odluka izdavaoca «AERODROM NIKOLA TESLA» a.d. Beograd: Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2016. godinu od 22.06.2017. godine, Odluka Izvršnog odbora od 14.08.2017. godine i zahteva podnetog od strane člana «Komercijalna banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 11.09.2017. godine, izvršio isplatu dividende za izdavaoca “AERODROM NIKOLA TESLA” a.d. Beograd, za 2.679.239 akcionara, u ukupnom neto iznosu 73.688.954,52 dinara.