02.10.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "Ribarstvo" Baranda

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 79.982 akcije nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSRIBAE18073, izdavaoca RIBARSTVO, BARANDA (MB: 08172811), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.