03.07.2018.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija i promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca "EROZIJA" a.d. Valjevo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA I PROMENI NOMINALNE VREDNOSTI HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 2.665 akcija izdavaoca „EROZIJA“ a.d. Valjevo (MB: 07188986), pojedinačne nominalne vrednosti od 1.078,35 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSEROZE62260, u posedu izdavaoca, uz istovremenu promenu nominalne vrednosti 63.852 akcija navedenog izdavaoca sa 1.078,35 dinara na 1.123,36 dinara po akciji, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.