26.02.2018.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca SUNCE fabrika ulja i biljnih masti a.d. Sombor

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 4/0-32-4166/24-17 od 23.02.2018. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «KOMAK-PAN» d.o.o. Pančevo, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «SUNCE fabrika ulja i biljnih masti» a.d. Sombor.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca SUNCE fabrika ulja i biljnih masti a.d. Sombor.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca SUNCE fabrika ulja i biljnih masti a.d. Sombor.pdf