05.03.2019.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca LUKOIL SRBIJA a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJANa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-155/5-19 od 04.03.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Ilirika Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «LUKOIL EUROPE HOLDINGS B.V.» iz Amsterdama, Holandija, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «LUKOIL SRBIJA» a.d. Beograd.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca LUKOIL SRBIJA a.d. Beograd.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca LUKOIL SRBIJA a.d. Beograd.pdf