31.12.2018.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca ALEVA AD NOVI KNEŽEVAC

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 4.640 akcija izdavaoca ALEVA AD NOVI KNEŽEVAC (MB: 08025860), pojedinačne nominalne vrednosti od 12.100,00 dinara, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSALVAE70908, u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.