18.01.2023.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NOVKABEL AD NOVI SAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 62.148.600 običnih akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSNOVKE67025 izdavaoca NOVKABEL AD NOVI SAD (MB: 08023646), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.