06.02.2023.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca MINEL-ELEKTROMONTAŽA AD - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 4.086 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSMIELE18497 izdavaoca MINEL-ELEKTROMONTAŽA AD - U STEČAJU (MB: 07077769), usled zaključenog stečajnog postupka.