17.03.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca CVEĆAR PERPER AD LESKOVAC u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 26.664 akcije, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSCVPRE67863 izdavaoca CVEĆAR PERPER AD LESKOVAC - u stečaju (MB: 07137338), usled zaključenog stečajnog postupka.