23.01.2023.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ,,UNION INŽENJERING“ AD U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 2.760 običnih akcija nominalne vrednosti 2.400,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSUNINE67320, izdavaoca ,,UNION INŽENJERING“ AD U STEČAJU (MB: 07034326), usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, kada akcionarsko društvo menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.