10.03.2017.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca KOPMPANIJA TAKOVO a.d. Gornji Milanovac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O OTUĐENJU SOPSTVENIH AKCIJA

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «KOMPANIJA TAKOVO» a.d. Gornji Milanovac od 24.06.2016. godine i Odluke Nadzornog odbora izdavaoca «KOMPANIJA TAKOVO» a.d. Gornji Milanovac od 09.03.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «TESLA CAPITAL» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «KOMPANIJA TAKOVO» a.d. Gornji Milanovac, daje ponudu za otuđenje sopstvenih akcija.

Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija izdavaoca KOMPANIJA TAKOVO a.d. Gornji Milanovac.pdf