30.01.2023.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ZOPINVEST AD - U LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 1.974 akcije, računovodstvene vrednosti 3.573,45 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVTFR, RSINVBE98294 izdavaoca ZOPINVEST AD - U LIKVIDACIJI (MB: 17177354), usled završenog postupka likvidacije.