04.08.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca PZP "BEOGRAD" Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 12.430.009 akcija nominalne vrednosti 120,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSPZPBE00473 izdavaoca PZP „BEOGRAD“ Beograd (MB: 07014104), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.