08.01.2021.

Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca „VIZOR ENTERIJERI“ a.d. Temerin

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PROMENI NOMINALNE VREDNOSTI
HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio promenu nominalne vrednosti 111.371 akcije izdavaoca „VIZOR ENTERIJERI“ a.d. Temerin (JMB: 08072795) sa 1.000,00 dinara na 100,00 dinara po akciji sa CFI kodom i ISIN brojem: ESVUFR, RSVIENE56452, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.