25.01.2022.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija GRMEČ AD BAČKA TOPOLA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 204 akcije izdavaoca GRMEČ AD BAČKA TOPOLA (MB: 08385955) nominalne vrednosti 600,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSGRBTE81778 u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.