25.01.2022.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca JUGOREMEDIJA AD BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 364.501 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSJUREE14742 izdavaoca JUGOREMEDIJA AD BEOGRAD (MB: 08000034), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.