08.04.2021.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 28.060 običnih akcija nominalne vrednosti 750,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSGEOME11938 izdavaoca GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN (MB: 07012616), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.