27.12.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „TIMOK“ Negotin

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 8.707 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTMKNE63550 izdavaoca „TIMOK“ Negotin (MB: 07292961), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.