28.04.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "Leskovački sajam" Leskovac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 88.747 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSLESJE61401 izdavaoca „Leskovački sajam“ Leskovac (MB: 07105606), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.