27.11.2020.

Isplata likvidacionog ostatka izdavaoca KOPEX MIN-FITIP a.d. Niš - u likvidaciji

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPLATI LIKVIDACIONOG OSTATKA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «KOPEX MIN-FITIP» a.d. Niš – u likvidaciji o isplati likvidacionog ostatka od 06.11.2020. godine i zahteva podnetog od strane člana «Komercijalna banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da «KOPEX MIN-FITIP» a.d. Niš – u likvidaciji, vrši isplatu likvidacionog ostatka vlasnicima hartija od vrednosti dana 30.11.2020. godine.

Isplata likvidacionog ostatka izdavaoca KOPEX MIN-FITIP a.d. Niš-u likvidaciji.pdf