16.11.2020.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING AD BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJAU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca “MAŠINOPROJEKT KOPRING“ a.d. Beograd od 18.03.2020 godine, na osnovu Odluke Generalnog direktora izdavaoca “MAŠINOPROJEKT KOPRING“ a.d. Beograd, od 10.11.2020. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana „ Momentum Securities" a.d.Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo „MAŠINOPROJEKT KOPRING“ a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopsvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija Mašinoprojekt KOPRING ad Beograd.pdf