30.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BAG AD BAČKO GRADIŠTE

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za skupštinu BAG.pdf