23.02.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca 7. JULI SIRIG

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 240.543 akcije nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSJUSIE20359, izdavaoca 7. JULI, SIRIG (MB: 08053073), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.