02.08.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "AXA NEŽIVOTNO OSIGURANJE" a.d.o. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 3.062.283 akcija nominalne vrednosti 131,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSAXANE52924 izdavaoca „AXA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. Beograd (MB:20748001), usled statusne promene pripajanja privrednom društvu „WIENER STADTISCHE OSIGURANJE“ a,d.o. Beograd.