03.03.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca TEHNOPROMET-BOR - u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 41.840 akcije, nominalne vrednosti 1.000 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTHNPE76650 izdavaoca TEHNOPROMET-BOR - u stečaju (MB: 17180452), usled zaključenog stečajnog postupka.