02.02.2023.

Obaveštenje o usklađivanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti sa Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021)

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O USKLAĐIVANJU CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI SA ZAKONOM O TRŽIŠTU KAPITALA ("SL. GLASNIK RS", BR. 129/2021)

Obaveštavamo Vas da je Komisija za hartije od vrednosti, Rešenjem o usklađivanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti sa Zakonom o tržištu kapitala broj 2/3-120-2889/10-22 od 02.02.2023. godine, dala saglasnost na sledeća opšta akta Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti:
- Statut Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti 10 broj 1-6/10-1 od 28.10.2022. godine;
- Izmene i dopune Pravila poslovanja 10 broj 2-9/76-3 od 05.10.2022. godine, koje se primenjuju od 02.02.2023. godine;
- Izmene i dopune Pravila poslovanja 10 broj 2-9/80-3 od 31.01.2023. godine, koje se primenjuju od 02.02.2023. godine;
- Pravilnik o tarifi 10 broj 2-9/78-4 od 23.12.2022. godine, koji se primenjuje od 01.03.2023. godine;
- Izmene i dopune Pravilnika o tarifi 10 broj 2-9/79-2 od 06.01.2023. godine, koje se primenjuju od 01.03.2023. godine.

Navedena opšta akta objavljena su na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, dana 02.02.2023. godine, u opciji Pravna regulativa.