23.01.2023.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „BPŠ Banka“ a.d. Beograd

IZVEŠTAJ 61 el. potp.pdf