13.08.2019.

Исплaтa дивидeндe издaвaoцa ИMПOЛ СEВAЛ вaљaoницa aлуминиjумa a.д. Сeвojнo

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Одлуке Скупштине акционара од 18.06.2019. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Societe Generale banka Srbija» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «ИМПОЛ СЕВАЛ» ваљаоница алуминијума а.д. Севојно, врши исплату дивиденде власницима хартија од вредности дана 14.08.2019. године.

Isplata dividende izdavaoca IMPOL SEVAL valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno.pdf
Jaвнe нaбaвкe