Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9435  
Obaveštenja na dan 06. dec 2019.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD CENTRAL VRBAS
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BELIM AD BEOGRAD
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ĐERDAP USLUGE a.d Kladovo
Obaveštenje o nameri isplate međudividende izdavaoca GOŠA FOM a.d. Smederevska Palanka
Obaveštenje o nameri isplate dividende izdavaoca GOŠA FOM a.d. Smederevska Palanka
 
Obaveštenja na dan 05. dec 2019.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XII kupona i glavnice I emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca EBRD LONDON
 
Obaveštenja na dan 04. dec 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DDOR RE ADO NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GALENIKA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 03. dec 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 03.12.2019. godine