Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

11 - 20 od 9125  
Obaveštenja na dan 15. avg 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca "KOPEX MIN-FITIP" AD NIŠ - u likvidaciji
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PIK VRBAS AD BEOGRAD
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca SIMPO AD VRANJE
 
Obaveštenja na dan 14. avg 2019.
Prinudni otkup akcija izdavaoca GROT a.d. Kriva Feja, Vranje
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća II kupona za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ERSTE BANK AD NOVI SAD
Obaveštenje o isplaćenoj dividendi izdavaoca IMPOL SEVAL valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno
Obaveštenje o nameri isplati dividende izdavaoca STUP Vršac a.d. Vršac
 
Obaveštenja na dan 13. avg 2019.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca KAČAREVO AD KAČAREVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD
Isplata dividende izdavaoca IMPOL SEVAL valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno