Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 10258  
Obaveštenja na dan 21. sep 2020.
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, dan dividende 16.04.2018. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, dan dividende 17.04.2017. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, dan dividende 14.05.2016. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, dan dividende 25.05.2015. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TEHNOHEMIJA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 18. sep 2020.
Obaveštenje članovima Centralnog registra o dostavi potvrde o rezidentnosti radi isplate dividende izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd
Isplata dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd– dan dividende 18.04.2020. godina
Isplata dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd– dan dividende 14.04.2019. godina
Isplata dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd– dan dividende 16.04.2018. godina