12.07.2019.

Обавештење о испису акција издаваоца "ВИГ АГРОВОЈВОДИНА" Нови Сад

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 86.031 акцијa номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSAVIGE75678 издаваоца „ВИГ АГРОВОЈВОДИНА“ Нови Сад (МБ: 08134294), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.