08.11.2017.

Обавештење о испису акција издаваоца АД "ЕЛНОС КОМЕРЦ БОР"-у стечају

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 6.659 акција номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSELKCE91368 издаваоца АД „ЕЛНОС КОМЕРЦ БОР“ - у стечају (МБ:17018957), услед закљученог стечајног поступка.