22.09.2023.

Обавештење о добијању сагласности Комисије за хартије од вредности и почетку примене измена и допуна Правила пословања и Правилника о тарифи Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ И ПОЧЕТКУ ПРИМЕНЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛА ПОСЛОВАЊА И ПРАВИЛНИКА О ТАРИФИ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Обавештавамо Вас да је Комисија за хартије од вредности, Решењем о давању претходне сагласности на измене и допуне Правила пословања и Правилника о тарифи број 2/3-103-2225/3-23 од 21.09.2023. године, дала претходну сагласност на следећа општа акта Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности:
- Измeнe и дoпунe Прaвилa пoслoвaњa 10 бр. 2-10/2-2 oд 31.08.2023. гoдинe, кoje сe примeњуjу oд 22.09.2023. гoдинe;
- Измeнe и дoпунe Прaвилникa o тaрифи 10 бр. 2-10/2-3 oд 31.08.2023. гoдинe, кoje сe примeњуjу oд 30.09.2023. гoдинe.

Наведена општа акта објављена су на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, дана 22.09.2023. године, у опцији Правна регулатива.