08.01.2020.

Обавештење о испису акција издаваоца „ИНВЕСТ БИРО“ АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 5.782 aкција номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSIBIRE67594 издаваоца „ИНВЕСТ БИРО“ АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ (МБ:07005741), услед закљученог стечајног поступка.