05.02.2019.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa TEЛEФOНКAБЛ a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «ТЕЛЕФОНКАБЛ» а.д. Београд од 24.01.2019. године, на основу Одлуке одбора директора издаваоца «ТЕЛЕФОНКАБЛ» а.д. Београд од 04.02.2019. године као и на основу поднетог захтева члана «Intercity broker» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «ТЕЛЕФОНКАБЛ» а.д. Београд, даје понуду за стицање сопсвених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TELEFONKABL a.d. Beograd.pdf