12.02.2020.

Обавештење о испису акција издаваоца АД ФАБРИКА ЧАРАПА УДАРНИК, ЗРЕЊАНИН -У СТЕЧАЈУ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 14.526 обичних акцијa номиналне вредности 4.226,02 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSUDRNE20073 издаваоца АД ФАБРИКА ЧАРАПА УДАРНИК, ЗРЕЊАНИН -У СТЕЧАЈУ (МБ: 08000140), услед закљученог стечајног поступка.