10.06.2019.

Oбaвeштeњe o извршeнoм испису o рoку дoспeћa глaвницe зa II eмисиjу дужничких финaнсиjских инструмeнaтa, издaвaoцa PAKO CONSTRUCTION ДOO БEOГРAД

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „ABC BROKER“ a.d. Beograd

Obavešenje o dospeću PAKC02.pdf