09.11.2017.

Oбaвeштeњe издaвaoцa AMС OСИГУРAЊE a.д.o. Бeoгрaд члaнoвимa ЦРХoВ зa дoстaву пoтврдa o рeзидeнтнoсти зa oбрaчун и исплaту дивидeндe

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Sinteza Invest Group" a.d. Beograd.

Obaveštenje izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd članovima CRHoV za dostavu potvrda o rezidentnosti za obračun i isplatu dividende.pdf