09.08.2017.

Промена номиналне вредности акција издаваоца "ПОТИСЈЕ ПРЕЦИЗНИ ЛИВ" а.д. Ада

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ НОМИНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио промену номиналне вредности 83.262 акција издаваоца „ПОТИСЈЕ ПРЕЦИЗНИ ЛИВ“ а.д. Ада (ЈМБ:08208409) са 964,00 динара на 1.128,00 динара по акцији са CFI кодом и ISIN бројем: ESVUFR, RSPPLAE62194, a на основу документације која је достављена од стране члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.