11.08.2017.

Обавештење о извршеној исплати пре рока доспећа I ануитета и главнице за XXV емисију дужничких финансијских инструмената, издаваоца ГРАДИТЕЉ БЕОГРАД а.д. Београд

Обавештење је достављено од агента емисије "Dunav Stockbroker" а.д. Београд

Obaveštenje o prevremenoj isplati XXV emisije kratkoročnih obveznica Graditelj Beograd ad Beograd.doc