08.03.2018.

Обавештење о испису акција издаваоца "МЛЕКАРА-ПЛАНА" а.д. Крагујевац-у стечају

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 18.086 акција номиналне вредности 3.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSMLPLE42588 издаваоца „МЛЕКАРА-ПЛАНА“ а.д. Крагујевац - у стечају (МБ:07200145), услед закљученог стечајног поступка.