09.10.2017.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa ДУНAВ a.д. Смeдeрeвo

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Oдлукe Скупштине акционара издаваоца «ДУНАВ» а.д. Смедерево од 05.09.2017. године, Oдлукe Одбора директора издаваоца «ДУНАВ» а.д. Смедерево од 03.10.2017. године, као и захтева од члана «Intercity broker» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво издаваоца «ДУНАВ» а.д. Смедерево, даје понуду за стицање сопствених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca DUNAV a.d. Smederevo.pdf