14.05.2018.

Promena nominalne vrednosti akcija izdavaoca "GRAĐEVINAR" a.d. Debeljača

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PROMENI NOMINALNE VREDNOSTI
HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio promenu nominalne vrednosti 41.182 akcija izdavaoca „GRAĐEVINAR“ a.d. Debeljača (JMB:08118868) sa 1.000,00 dinara na 142,00 dinara po akciji sa CFI kodom i ISIN brojem: ESVUFR, RSGRDEE57446, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.