21.09.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, dan dividende 18.04.2020. godine

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLAĆENOJ DIVIDENDI

Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 28.04.2020. godine, Odluke Izvršnog odbora od 20.08.2020. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Komercijalna banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 21.09.2020. godine izvršio isplatu dividende izdavaoca «KOMERCIJALNA BANKA» a.d. Beograd, dan dividende 18.04.2020. godine:

za obične akcije 1.123 akcionara u ukupnom neto iznosu 694.501.605,65 dinara i
za preferencijalne akcije 635 akcionara u ukupnom neto iznosu 11.540.950,75 dinara.