06.12.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GROT AD KRIVA FEJA

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv za vanrednu skupstinu GROT AD 27.12.2018.pdf