13.08.2019.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-3000/5-19 od 09.08.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Jubmes banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «AQUA MONT SERVICE» d.o.o. Beograd, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA» a.d. Beograd.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA a.d. Beograd.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA a.d. Beograd.pdf